header.html
  สมัครสมาชิก
บริการด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

English Thai

เมนูหลัก
ขยายขนาดตัวอักษร
100% 125% 150%

สำนักงานของเรา
ก้าวแรก... สำนักงาน
เกี่ยวกับสำนักงาน
ทีมผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชีในสำนักงาน
ติดต่อเรา/แผนที่
PROFILE_THAI
PROFILE_ENG
หนังสือขอข้อมูลของบริษัท-ไทย
หนังสือขอข้อมูลของบริษัท-Eng
ใบขอสมัครงานกับสำนักงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
Web Links
สภาวิชาชีพบัญชี
กลต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารอาคารสงเคาระห์
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
94.0 Bangkok Radio
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
101.5 วิทยุจุฬา
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
จองตั๋วหนัง Major
ทรูวิชั่น
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล

    
   

กระดานข่าวล่าสุด

กระทู้  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
   Wywóz gruzu Gdańsk 0 ezugyn 9 ezugyn 20/10/2016 : 21:50
   Body fat Appetite suppressants weightloss pills lessen your 0 osuqi 11 osuqi 20/10/2016 : 15:38
   aby narzekać chęci na serdecznej prze& 0 eruxola 15 eruxola 19/10/2016 : 11:23
   Istnieją trzy podstawowe 0 omywuruf 15 omywuruf 19/10/2016 : 10:15
   Zwłaszcza konkretne jak występujemy o znaj 0 exyvoca 23 exyvoca 18/10/2016 : 07:19

 บริการ: ตรวจสอบบัญชี

ความหมายของการสอบบัญชี
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือพบการทุจริตในกิจการ ผู้สอบบัญชีก็จะสามารถเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร ของกิจการให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานการทุจริตให้ผู้บริหาร ได้ทราบด้วย

ประโยชน์ของการสอบบัญชี
ผู้บริหารของกิจการจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดง ฐานะการ เงินและผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวนอกจาก จะ ใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการย่อมต้องการทราบว่ากิจการจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าไร ธนาคาร หรือเจ้าหนี้ย่อมต้องการทราบว่ากิจการจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เท่าไร ธนาคารหรือเจ้าหนี้ย่อมต้องการทราบว่า กิจการ จะมีความสามารถใช้คืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้เพียงไร ผู้ลงทุนทั่วไปย่อมต้องการทราบว่าในรอบปีที่ ผ่านมา กิจการสามารถทำกำไรได้เท่าไร เพื่อตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นของกิจการนั้น ๆ เป็นต้น

งบการเงินดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางการบัญชีได้เข้าตรวจ สอบและ ให้ความเห็นรับรองต่องบการเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เพราะงบการเงินที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและ ผู้สอบบัญชี ยังไม่ได้ตรวจสอบอาจมีปัญหา เนื่องจาก ฝ่ายบริหารอาจมีเจตนาจัดทำงบการเงินให้แสดงข้อมูลผิดจากความเป็นจริง เพื่อแสดงผลงาน ในด้านที่ดี เพื่อปกปิดความเสียหายหรือข้อมูลบางอย่างไว้ งบการเงินอาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการทำบัญชีและงบการเงิน เช่น บันทึกบัญชี ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายไว้เป็นทรัพย์สิน หรือไม่ได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีให้ครบถ้วนตามระยะเวลาบัญชี งบการเงินอาจเปิดเผยข้อมูลและรายการไว้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ไม่ได้เปิดเผยนโยบาย การบัญชี หรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นหลังวันสิ้นปี เป็นต้น

(มีต่อ... | บริการ | คะแนน: 0)
 บริการ: ตรวจสอบภายใน

ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและระเบียบ โดยผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เสนอแนะ และให้คำปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การประเมินการควบคุมขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดทิศทางการทำงานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายถึงการจัดแผนงานตรวจสอบภายในจากข้อมูลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร

(มีต่อ... | บริการ | คะแนน: 0)
 บริการ: การตรวจสอบกรณีพิเศษ
การตรวจสอบกรณีพิเศษ
          บริการตรวจสอบเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษตามข้อตกลง เช่น การตรวจสอบเพื่อกำกับติดตามการใช้เงินสด (Cash Monitoring),    การตรวจสอบประเมินฐานะสินทรัพย์และหนี้สิน (Due Diligence) ฯลฯ
(มีต่อ... | บริการ | คะแนน: 0)
6 เรื่อง (2 หน้า, 3 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 ]
ลูกค้าของเรา(บางส่วน)

 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท
   บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2516 ภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง" โดยนายระวิ โหลทอง ซึ่งเดิมทำงานเป็ ...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บริษัทกรุงเทพโสภณจำกัด (มหาชน)
บริษัทกรุงเทพโสภณจำกัด
   บริษัทกรุงเทพโสภณจำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด” ก่อตั้งในปี 2504 ด้วยทุน จดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค ...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท
   กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จัดตั้งขึ้นในปี2538 โดยการรวมบริษัททั้งหมดในนามของ"มาลีนนท์" ที่ดำเนินกิจการ เกี่ยวข้องกับธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา และธ ...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท
   บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่ง ล้านบาท โดยนายณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ เป็นผู้ก่อตั้ง (แปรส ...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
บริษัท
   บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ได้เกิดจาก แรงผลักดัน ของกลุ่ม ชาวเกษตรกร การประมง พ่อค้า นักลงทุน ในจังหวัดตรัง และนักลงทุนส่วนกลาง ร่วมก ...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท
   2522: โรงพยาบาลนนทเวช จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท นนทบุรีพัฒนา จำกัด มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง
...
 Click พิมพ์ข่าวนี้ Click ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ข่าวทั้งสิ้น 6 เรื่อง
อ่านทั้งหมด


สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร (02) 252-2860, 250-0634, 255-2518, 254-8386-7, 254-1210
โทรสาร  (02) 253-8730, 252-2860, 250-0634, 255-2518, 254-8386-7, 254-1210

Email : vacenter@vaaudit.com, virach5183@yahoo.com


:: Home  ::  Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::  Weblinks  ::